THỜI KHÓA BIỂU GV – HS TUẦN ÁP DỤNG TỪ TUẦN 31 (05/04/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TLX Hạnh  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A6
Toán
12A4
Toán
-x- -x-
07:53 -x- 12A1
Toán
-x- -x-
8:48 -x- -x-
9:36 12A6
Toán
12A4
Toán
12A1
Toán
-x- -x-
10:26 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TTT An  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A3
Toán
12A3
Toán
12A2
Toán
07:53
8:48 12A5
Toán
12A5
Toán
9:36 12A2
Toán
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
ĐNC Lân  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05   10A1
Toán
10A1
Toán
10A3
Toán
10A6
Toán
-x-
07:53 11A5
Toán
-x-
8:48 10A2
Toán
10A6
Toán
10A2
Toán
-x-
9:36 11A5
Toán
10A3
Toán
-x-
10:26 -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NQ Thắng  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 11A2
Toán
11A2
Toán
07:53 11A3
Toán
10A5
Toán
8:48 11A3
Toán
9:36 10A5
Toán
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NTC Nha  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 11A1
Toán
10A4
Toán
11A1
Toán
07:53 10A4
Toán
8:48 11A4
Toán
9:36 11A4
Toán
10A4
SHL
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TTM Linh  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 -x- -x- -x- -x- 11A5
Tin học
8:48 -x- -x- -x- -x-
9:36 -x- -x- -x- -x- 11A5
SHL
10:26 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
PT Phương  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 11A3
Tin học
-x- -x- -x- -x-
07:53 10A6
Tin học
11A2
Tin học
-x- -x- -x- -x-
8:48 -x- -x- -x- -x-
9:36 11A1
Tin học
10A6
Tin học
-x- -x- -x- -x-
10:26 -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NA Tú  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 -x- 10A3
Tin học
-x- 10A4
Tin học
10A2
Tin học
07:53 10A2
Tin học
-x- 10A5
Tin học
-x- 10A1
Tin học
8:48 -x- -x- 10A1
Tin học
9:36 10A3
Tin học
-x- 11A4
Tin học
-x- 10A5
Tin học
11A4
SHL
10:26 -x- 10A4
Tin học
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
LX Lập  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 11A5
Ngữ Văn
11A5
Ngữ Văn
11A4
Ngữ Văn
07:53 11A4
Ngữ Văn
12A6
Ngữ Văn
8:48 12A6
Ngữ Văn
12A6
Ngữ Văn
9:36 12A4
Ngữ Văn
12A4
Ngữ Văn
12A4
Ngữ Văn
12A6
SHL
10:26 -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NTT Trang  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 10A2
Ngữ Văn
12A2
Ngữ Văn
10A2
Ngữ Văn
12A1
Ngữ Văn
-x-
07:53 -x-
8:48 10A3
Ngữ Văn
12A1
Ngữ Văn
12A1
Ngữ Văn
10A3
Ngữ Văn
-x-
9:36 12A2
Ngữ Văn
10:26 12A2
Ngữ Văn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TTK Giang  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A5
Ngữ Văn
12A3
Ngữ Văn
12A5
Ngữ Văn
12A5
Ngữ Văn
07:53 12A3
Ngữ Văn
10A5
Ngữ Văn
8:48 10A6
Ngữ Văn
12A3
Ngữ Văn
10A5
Ngữ Văn
10A6
Ngữ Văn
9:36 12A5
SHL
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NĐ Mậu  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 10A4
Ngữ Văn
11A3
Ngữ Văn
11A3
Ngữ Văn
10A1
Ngữ Văn
07:53 11A2
Ngữ Văn
8:48 10A1
Ngữ Văn
9:36 11A2
Ngữ Văn
10A4
Ngữ Văn
10A1
SHL
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
H’ Ka Chia  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
8:48 -x- 11A1
Ngữ Văn
-x- 11A1
Ngữ Văn
-x- -x-
9:36 -x- -x- -x- -x-
10:26 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NTT Hằng  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 -x- 11A2
GDCD
11A1
GDCD
-x-
07:53 -x- 11A5
GDCD
11A4
GDCD
-x-
8:48 -x- 12A4
GDCD
12A3
GDCD
-x-
9:36 -x- 12A6
GDCD
11A3
GDCD
12A2
GDCD
-x-
10:26 -x- 12A1
GDCD
12A5
GDCD
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TT Thúy  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 10A4
GDCD
11A3
Lịch sử
07:53 10A3
GDCD
10A2
GDCD
12A3
Lịch sử
8:48 11A1
Lịch sử
12A2
Lịch sử
12A1
Lịch sử
9:36 11A4
Lịch sử
11A2
Lịch sử
11A5
Lịch sử
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
H’ Bé Bya  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 10A3
Lịch sử
10A5
GDCD
-x- -x- 10A3
Lịch sử
07:53 10A4
Lịch sử
10A5
Lịch sử
10A4
Lịch sử
-x- -x- 10A6
Lịch sử
8:48 10A1
GDCD
10A5
Lịch sử
-x- -x- 10A2
Lịch sử
9:36 10A1
Lịch sử
10A1
Lịch sử
10A2
Lịch sử
-x- -x-
10:26 10A6
GDCD
10A6
Lịch sử
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
VTH Lan  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A1
Địa lí
10A2
Địa lí
-x- -x- -x-
07:53 10A5
Địa lí
10A3
Địa lí
10A6
Địa lí
-x- -x- -x-
8:48 12A2
Địa lí
10A4
Địa lí
-x- -x- -x-
9:36 12A1
Địa lí
12A2
Địa lí
-x- -x- 12A2
SHL
10:26 10A1
Địa lí
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NT Hường  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A4
Địa lí
-x- -x- 12A6
Địa lí
12A3
Địa lí
07:53 -x- -x- 12A5
Địa lí
8:48 12A5
Địa lí
-x- -x- 12A3
Địa lí
12A6
Địa lí
9:36 -x- -x- 12A4
Địa lí
12A3
SHL
10:26 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
PT Ly  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 11A5
Tiếng Anh
11A4
Tiếng Anh
11A4
Tiếng Anh
-x- -x-
07:53 10A1
Tiếng Anh
-x- -x-
8:48 11A4
Tiếng Anh
11A5
Tiếng Anh
10A2
Tiếng Anh
-x- -x-
9:36 10A2
Tiếng Anh
10A1
Tiếng Anh
-x- -x-
10:26 10A2
Tiếng Anh
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NQ Khải  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A2
Tiếng Anh
12A1
Tiếng Anh
12A3
Tiếng Anh
07:53 12A1
Tiếng Anh
12A2
Tiếng Anh
8:48 12A3
Tiếng Anh
12A1
Tiếng Anh
9:36 12A2
Tiếng Anh
12A3
Tiếng Anh
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
H’ Noan Ayun  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 10A5
Tiếng Anh
10A5
Tiếng Anh
10A5
Tiếng Anh
07:53 11A1
Tiếng Anh
11A1
Tiếng Anh
11A2
Tiếng Anh
8:48 11A2
Tiếng Anh
9:36 11A2
SHL
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
H Wer Niê  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A5
Tiếng Anh
12A4
Tiếng Anh
12A6
Tiếng Anh
07:53 12A6
Tiếng Anh
12A4
Tiếng Anh
12A4
Tiếng Anh
8:48 11A3
Tiếng Anh
11A3
Tiếng Anh
12A5
Tiếng Anh
9:36 11A3
Tiếng Anh
12A5
Tiếng Anh
12A6
Tiếng Anh
12A4
SHL
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
LTN Minh  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 10A6
Tiếng Anh
10A6
Tiếng Anh
07:53 10A3
Tiếng Anh
8:48 10A4
Tiếng Anh
10A3
Tiếng Anh
9:36 10A4
Tiếng Anh
10A3
SHL
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
PV Thanh  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A6
Hóa học
10A1
Hóa học
12A2
Hóa học
07:53 12A4
Hóa học
11A1
Hóa học
12A6
Hóa học
12A6
Hóa học
8:48 12A2
Hóa học
11A2
Hóa học
12A4
Hóa học
11A2
Hóa học
12A4
Hóa học
9:36 10A1
Hóa học
11A1
Hóa học
10:26 12A2
Hóa học
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TTX Quỳnh  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 12A5
Hóa học
12A5
Hóa học
12A1
Hóa học
10A3
Hóa học
-x-
8:48 10A3
Hóa học
10A2
Hóa học
10A2
Hóa học
10A4
Hóa học
-x-
9:36 12A3
Hóa học
12A1
Hóa học
10A4
Hóa học
12A3
Hóa học
-x-
10:26 12A3
Hóa học
12A5
Hóa học
12A1
Hóa học
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Trần Lê Việt  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 11A4
Hóa học
11A3
Hóa học
-x- -x-
07:53 11A4
Hóa học
-x- -x-
8:48 11A5
Hóa học
10A6
Hóa học
10A6
Hóa học
11A5
Hóa học
-x- -x-
9:36 10A5
Hóa học
10A5
Hóa học
-x-
10:26 11A3
Hóa học
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NTT Tuyền  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A5
Vật lí
12A4
Vật lí
11A1
Vật lí
-x- 12A4
Vật lí
07:53 12A4
Vật lí
11A1
Vật lí
11A2
Vật lí
-x-
8:48 12A3
Vật lí
11A2
Vật lí
-x- 12A3
Vật lí
9:36 12A5
Vật lí
12A5
Vật lí
-x- 11A1
SHL
10:26 12A3
Vật lí
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
LM Sáng  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A1
Vật lí
12A2
Vật lí
12A1
Vật lí
07:53 12A2
Vật lí
10A2
Vật lí
12A6
Vật lí
12A1
Vật lí
8:48 12A6
Vật lí
10A1
Vật lí
12A2
Vật lí
9:36 12A6
Vật lí
10A6
Vật lí
10A2
Vật lí
10A2
SHL
10:26 10A1
Vật lí
10A6
Vật lí
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
PTT Hương  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 10A3
Vật lí
10A4
Vật lí
07:53 10A3
Vật lí
11A3
Vật lí
10A4
Vật lí
11A3
Vật lí
8:48 10A5
Vật lí
11A4
Vật lí
11A5
Vật lí
11A5
Vật lí
9:36 11A4
Vật lí
10A5
SHL
10:26 10A5
Vật lí
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
PT Sỹ  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A6
Sinh học
10A6
Sinh học
10A1
Công nghệ
-x- -x-
07:53 12A1
Sinh học
-x- -x-
8:48 10A4
Sinh học
10A1
Sinh học
10A4
Công nghệ
-x- -x-
9:36 -x- 12A1
SHL
10:26 12A1
Sinh học
12A6
Sinh học
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Y Khuyên Êban  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 11A5
Sinh học
10A2
Công nghệ
11A2
Sinh học
07:53 11A3
Sinh học
12A2
Sinh học
8:48 12A4
Sinh học
12A2
Sinh học
12A4
Sinh học
10A6
Công nghệ
9:36 11A5
Sinh học
11A3
Sinh học
11A2
Sinh học
10A6
SHL
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
BTQ Nga  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
8:48 12A5
Sinh học
10A5
Công nghệ
10A3
Công nghệ
12A5
Sinh học
11A4
Sinh học
11A1
Sinh học
9:36 11A1
Sinh học
10:26 11A4
Sinh học
12A3
Sinh học
12A3
Sinh học
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Trần Văn Minh  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 11A2
Công nghệ
-x- -x- 11A5
Công nghệ
07:53 11A4
Công nghệ
-x- -x- 11A1
Công nghệ
8:48 11A3
Công nghệ
11A5
Công nghệ
-x- -x- 11A4
Công nghệ
9:36 11A2
Công nghệ
11A3
Công nghệ
-x- -x- 11A3
SHL
10:26 11A1
Công nghệ
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
T Hằng-TV  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 10A5
Đọc
11A1
Đọc
11A4
Đọc
10A6
Đọc
07:53 10A1
Đọc
11A2
Đọc
10A2
Đọc
8:48 11A3
Đọc
9:36 11A5
Đọc
10A4
Đọc
10:26 10A3
Đọc
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A1    
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05   10A1
Toán
ĐNC Lân
10A1
Toán
ĐNC Lân
10A1
Công nghệ
PT Sỹ
10A1
Hóa học
PV Thanh
10A1
Ngữ Văn
NĐ Mậu
07:53 10A1
Tiếng Anh
PT Ly
10A1
Đọc
T Hằng-TV
10A1
Tin học
NA Tú
8:48 10A1
GDCD
H’ Bé Bya
10A1
Sinh học
PT Sỹ
10A1
Vật lí
LM Sáng
10A1
Ngữ Văn
NĐ Mậu
10A1
Tin học
NA Tú
9:36 10A1
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A1
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A1
Hóa học
PV Thanh
10A1
Tiếng Anh
PT Ly
10A1
SHL
NĐ Mậu
10:26 -x- 10A1
Địa lí
VTH Lan
10A1
Vật lí
LM Sáng
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A2    
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 10A2
Ngữ Văn
NTT Trang
10A2
Địa lí
VTH Lan
10A2
Ngữ Văn
NTT Trang
10A2
Công nghệ
Y Khuyên Êban
10A2
Tin học
NA Tú
07:53 10A2
Tin học
NA Tú
10A2
Vật lí
LM Sáng
10A2
GDCD
TT Thúy
10A2
Đọc
T Hằng-TV
8:48 10A2
Toán
ĐNC Lân
10A2
Hóa học
TTX Quỳnh
10A2
Hóa học
TTX Quỳnh
10A2
Tiếng Anh
PT Ly
10A2
Toán
ĐNC Lân
10A2
Lịch sử
H’ Bé Bya
9:36 10A2
Tiếng Anh
PT Ly
10A2
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A2
Vật lí
LM Sáng
10A2
SHL
LM Sáng
10:26 -x- 10A2
Tiếng Anh
PT Ly
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A3    
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 10A3
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A3
Tin học
NA Tú
10A3
Toán
ĐNC Lân
10A3
Vật lí
PTT Hương
10A3
Lịch sử
H’ Bé Bya
07:53 10A3
Vật lí
PTT Hương
10A3
Địa lí
VTH Lan
10A3
GDCD
TT Thúy
10A3
Hóa học
TTX Quỳnh
10A3
Tiếng Anh
LTN Minh
8:48 10A3
Hóa học
TTX Quỳnh
10A3
Ngữ Văn
NTT Trang
10A3
Công nghệ
BTQ Nga
10A3
Tiếng Anh
LTN Minh
10A3
Ngữ Văn
NTT Trang
9:36 10A3
Tin học
NA Tú
10A3
Toán
ĐNC Lân
10A3
SHL
LTN Minh
10:26 -x- 10A3
Đọc
T Hằng-TV
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A4    
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05   10A4
Ngữ Văn
NĐ Mậu
10A4
GDCD
TT Thúy
10A4
Toán
NTC Nha
10A4
Tin học
NA Tú
10A4
Vật lí
PTT Hương
07:53 10A4
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A4
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A4
Vật lí
PTT Hương
10A4
Toán
NTC Nha
8:48 10A4
Tiếng Anh
LTN Minh
10A4
Sinh học
PT Sỹ
10A4
Địa lí
VTH Lan
10A4
Công nghệ
PT Sỹ
10A4
Hóa học
TTX Quỳnh
9:36 10A4
Tiếng Anh
LTN Minh
10A4
Hóa học
TTX Quỳnh
10A4
Ngữ Văn
NĐ Mậu
10A4
Đọc
T Hằng-TV
10A4
SHL
NTC Nha
10:26 -x- 10A4
Tin học
NA Tú
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A5    
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 10A5
Đọc
T Hằng-TV
10A5
GDCD
H’ Bé Bya
10A5
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
10A5
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
10A5
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
07:53 10A5
Địa lí
VTH Lan
10A5
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A5
Tin học
NA Tú
10A5
Toán
NQ Thắng
10A5
Ngữ Văn
TTK Giang
8:48 10A5
Vật lí
PTT Hương
10A5
Công nghệ
BTQ Nga
10A5
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A5
Ngữ Văn
TTK Giang
9:36 10A5
Hóa học
Trần Lê Việt
10A5
Toán
NQ Thắng
10A5
Hóa học
Trần Lê Việt
10A5
Tin học
NA Tú
10A5
SHL
PTT Hương
10:26 -x- 10A5
Vật lí
PTT Hương
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A6    
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05   10A6
Tiếng Anh
LTN Minh
10A6
Sinh học
PT Sỹ
10A6
Tiếng Anh
LTN Minh
10A6
Toán
ĐNC Lân
10A6
Đọc
T Hằng-TV
07:53 10A6
Tin học
PT Phương
10A6
Địa lí
VTH Lan
10A6
Lịch sử
H’ Bé Bya
8:48 10A6
Ngữ Văn
TTK Giang
10A6
Hóa học
Trần Lê Việt
10A6
Hóa học
Trần Lê Việt
10A6
Toán
ĐNC Lân
10A6
Ngữ Văn
TTK Giang
10A6
Công nghệ
Y Khuyên Êban
9:36 10A6
Tin học
PT Phương
10A6
Vật lí
LM Sáng
10A6
SHL
Y Khuyên Êban
10:26 -x- 10A6
GDCD
H’ Bé Bya
10A6
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A6
Vật lí
LM Sáng
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A1    
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 11A1
Toán
NTC Nha
11A1
Đọc
T Hằng-TV
11A1
Vật lí
NTT Tuyền
11A1
GDCD
NTT Hằng
11A1
Toán
NTC Nha
07:53 11A1
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
11A1
Vật lí
NTT Tuyền
11A1
Hóa học
PV Thanh
11A1
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
11A1
Công nghệ
Trần Văn Minh
8:48 11A1
Ngữ Văn
H’ Ka Chia
11A1
Lịch sử
TT Thúy
11A1
Ngữ Văn
H’ Ka Chia
11A1
Sinh học
BTQ Nga
9:36 11A1
Tin học
PT Phương
11A1
Sinh học
BTQ Nga
11A1
Hóa học
PV Thanh
11A1
SHL
NTT Tuyền
10:26 -x- 11A1
Công nghệ
Trần Văn Minh
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A2    
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 11A2
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A2
Toán
NQ Thắng
11A2
GDCD
NTT Hằng
11A2
Toán
NQ Thắng
11A2
Sinh học
Y Khuyên Êban
07:53 11A2
Ngữ Văn
NĐ Mậu
11A2
Tin học
PT Phương
11A2
Vật lí
NTT Tuyền
11A2
Đọc
T Hằng-TV
11A2
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
8:48 11A2
Vật lí
NTT Tuyền
11A2
Hóa học
PV Thanh
11A2
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
11A2
Hóa học
PV Thanh
9:36 11A2
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A2
Ngữ Văn
NĐ Mậu
11A2
Lịch sử
TT Thúy
11A2
Sinh học
Y Khuyên Êban
11A2
SHL
H’ Noan Ayun
10:26 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A3    
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 11A3
Tin học
PT Phương
11A3
Hóa học
Trần Lê Việt
11A3
Ngữ Văn
NĐ Mậu
11A3
Ngữ Văn
NĐ Mậu
11A3
Lịch sử
TT Thúy
07:53 11A3
Sinh học
Y Khuyên Êban
11A3
Toán
NQ Thắng
11A3
Vật lí
PTT Hương
11A3
Vật lí
PTT Hương
8:48 11A3
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A3
Toán
NQ Thắng
11A3
Tiếng Anh
H Wer Niê
11A3
Tiếng Anh
H Wer Niê
11A3
Đọc
T Hằng-TV
9:36 11A3
Tiếng Anh
H Wer Niê
11A3
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A3
Sinh học
Y Khuyên Êban
11A3
GDCD
NTT Hằng
11A3
SHL
Trần Văn Minh
10:26 -x- 11A3
Hóa học
Trần Lê Việt
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A4    
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 11A4
Hóa học
Trần Lê Việt
11A4
Tiếng Anh
PT Ly
11A4
Tiếng Anh
PT Ly
11A4
Đọc
T Hằng-TV
11A4
Ngữ Văn
LX Lập
07:53 11A4
Ngữ Văn
LX Lập
11A4
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A4
Hóa học
Trần Lê Việt
11A4
GDCD
NTT Hằng
8:48 11A4
Tiếng Anh
PT Ly
11A4
Vật lí
PTT Hương
11A4
Toán
NTC Nha
11A4
Sinh học
BTQ Nga
11A4
Công nghệ
Trần Văn Minh
9:36 11A4
Lịch sử
TT Thúy
11A4
Toán
NTC Nha
11A4
Tin học
NA Tú
11A4
Vật lí
PTT Hương
11A4
SHL
NA Tú
10:26 -x- 11A4
Sinh học
BTQ Nga
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A5    
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 11A5
Tiếng Anh
PT Ly
11A5
Sinh học
Y Khuyên Êban
11A5
Ngữ Văn
LX Lập
11A5
Ngữ Văn
LX Lập
11A5
Công nghệ
Trần Văn Minh
07:53 11A5
Toán
ĐNC Lân
11A5
GDCD
NTT Hằng
11A5
Tin học
TTM Linh
8:48 11A5
Hóa học
Trần Lê Việt
11A5
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A5
Tiếng Anh
PT Ly
11A5
Hóa học
Trần Lê Việt
11A5
Vật lí
PTT Hương
11A5
Vật lí
PTT Hương
9:36 11A5
Sinh học
Y Khuyên Êban
11A5
Toán
ĐNC Lân
11A5
Đọc
T Hằng-TV
11A5
Lịch sử
TT Thúy
11A5
SHL
TTM Linh
10:26 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A1    
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A1
Địa lí
VTH Lan
12A1
Vật lí
LM Sáng
12A1
Tiếng Anh
NQ Khải
12A1
Ngữ Văn
NTT Trang
12A1
Vật lí
LM Sáng
07:53 12A1
Tiếng Anh
NQ Khải
12A1
Toán
TLX Hạnh
12A1
Hóa học
TTX Quỳnh
12A1
Sinh học
PT Sỹ
12A1
Vật lí
LM Sáng
8:48 12A1
Ngữ Văn
NTT Trang
12A1
Ngữ Văn
NTT Trang
12A1
Tiếng Anh
NQ Khải
12A1
Lịch sử
TT Thúy
9:36 12A1
Địa lí
VTH Lan
12A1
Hóa học
TTX Quỳnh
12A1
Toán
TLX Hạnh
12A1
SHL
PT Sỹ
10:26 -x- 12A1
Sinh học
PT Sỹ
12A1
GDCD
NTT Hằng
12A1
Hóa học
TTX Quỳnh
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A2    
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A2
Tiếng Anh
NQ Khải
12A2
Ngữ Văn
NTT Trang
12A2
Vật lí
LM Sáng
12A2
Toán
TTT An
12A2
Hóa học
PV Thanh
07:53 12A2
Vật lí
LM Sáng
12A2
Tiếng Anh
NQ Khải
12A2
Sinh học
Y Khuyên Êban
8:48 12A2
Hóa học
PV Thanh
12A2
Địa lí
VTH Lan
12A2
Sinh học
Y Khuyên Êban
12A2
Lịch sử
TT Thúy
12A2
Vật lí
LM Sáng
9:36 12A2
Tiếng Anh
NQ Khải
12A2
Toán
TTT An
12A2
Địa lí
VTH Lan
12A2
Ngữ Văn
NTT Trang
12A2
GDCD
NTT Hằng
12A2
SHL
VTH Lan
10:26 -x- 12A2
Hóa học
PV Thanh
12A2
Ngữ Văn
NTT Trang
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A3    
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A3
Toán
TTT An
12A3
Toán
TTT An
12A3
Ngữ Văn
TTK Giang
12A3
Tiếng Anh
NQ Khải
12A3
Địa lí
NT Hường
07:53 12A3
Ngữ Văn
TTK Giang
12A3
Lịch sử
TT Thúy
8:48 12A3
Vật lí
NTT Tuyền
12A3
Tiếng Anh
NQ Khải
12A3
Ngữ Văn
TTK Giang
12A3
GDCD
NTT Hằng
12A3
Địa lí
NT Hường
12A3
Vật lí
NTT Tuyền
9:36 12A3
Hóa học
TTX Quỳnh
12A3
Tiếng Anh
NQ Khải
12A3
Hóa học
TTX Quỳnh
12A3
SHL
NT Hường
10:26 -x- 12A3
Hóa học
TTX Quỳnh
12A3
Sinh học
BTQ Nga
12A3
Vật lí
NTT Tuyền
12A3
Sinh học
BTQ Nga
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A4    
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A4
Địa lí
NT Hường
12A4
Vật lí
NTT Tuyền
12A4
Toán
TLX Hạnh
12A4
Tiếng Anh
H Wer Niê
12A4
Vật lí
NTT Tuyền
07:53 12A4
Vật lí
NTT Tuyền
12A4
Tiếng Anh
H Wer Niê
12A4
Hóa học
PV Thanh
12A4
Tiếng Anh
H Wer Niê
8:48 12A4
Sinh học
Y Khuyên Êban
12A4
GDCD
NTT Hằng
12A4
Hóa học
PV Thanh
12A4
Sinh học
Y Khuyên Êban
12A4
Hóa học
PV Thanh
9:36 12A4
Ngữ Văn
LX Lập
12A4
Ngữ Văn
LX Lập
12A4
Toán
TLX Hạnh
12A4
Ngữ Văn
LX Lập
12A4
Địa lí
NT Hường
12A4
SHL
H Wer Niê
10:26 -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A5    
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A5
Vật lí
NTT Tuyền
12A5
Ngữ Văn
TTK Giang
12A5
Tiếng Anh
H Wer Niê
12A5
Ngữ Văn
TTK Giang
12A5
Ngữ Văn
TTK Giang
07:53 12A5
Hóa học
TTX Quỳnh
12A5
Hóa học
TTX Quỳnh
12A5
Địa lí
NT Hường
8:48 12A5
Sinh học
BTQ Nga
12A5
Địa lí
NT Hường
12A5
Toán
TTT An
12A5
Sinh học
BTQ Nga
12A5
Toán
TTT An
12A5
Tiếng Anh
H Wer Niê
9:36 12A5
Vật lí
NTT Tuyền
12A5
Tiếng Anh
H Wer Niê
12A5
Vật lí
NTT Tuyền
12A5
SHL
TTK Giang
10:26 -x- 12A5
Hóa học
TTX Quỳnh
12A5
GDCD
NTT Hằng
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A6    
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A6
Sinh học
PT Sỹ
12A6
Toán
TLX Hạnh
12A6
Hóa học
PV Thanh
12A6
Địa lí
NT Hường
12A6
Tiếng Anh
H Wer Niê
07:53 12A6
Tiếng Anh
H Wer Niê
12A6
Ngữ Văn
LX Lập
12A6
Vật lí
LM Sáng
12A6
Hóa học
PV Thanh
12A6
Hóa học
PV Thanh
8:48 12A6
Vật lí
LM Sáng
12A6
Ngữ Văn
LX Lập
12A6
Ngữ Văn
LX Lập
12A6
Địa lí
NT Hường
9:36 12A6
Vật lí
LM Sáng
12A6
Toán
TLX Hạnh
12A6
GDCD
NTT Hằng
12A6
Tiếng Anh
H Wer Niê
12A6
SHL
LX Lập
10:26 -x- 12A6
Sinh học
PT Sỹ
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 01/04/2021 09:23