Thời khóa biểu tuần 22 (Giáo viên)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

TLX HẠNH
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 -x- 12a6
TOÁN
12a1
TOÁN
12a4
TOÁN
12a4
TOÁN
7:52 -x- 12a6
TOÁN
11a1
TOÁN
8:52 -x- 12a1
TOÁN
9:37 -x- 11a1
TOÁN
-x- -x-
10:22 -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

TTT AN
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 -x- 12a2
TOÁN
10a1
TOÁN
12a3
TOÁN
12a2
TOÁN
7:52 -x- 12a5
TOÁN
8:52 -x- 12a5
TOÁN
-x-
9:37 12a3
TOÁN
-x- 10a1
TOÁN
-x- -x- -x-
10:22 -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

NTC NHA
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 10a2
CC
-x- -x- 10a2
TOÁN
11a2
TOÁN
7:52 10a2
SHL
11a2
TOÁN
-x- -x-
8:52 11a3
TOÁN
-x- -x- -x-
9:37 10a2
TOÁN
-x- -x- 11a3
TOÁN
-x-
10:22 -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

NM HÙNG
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 10a6
CC
10a6
TOÁN
10a6
TOÁN
11a5
TOÁN
-x- -x-
7:52 10a6
SHL
-x- -x-
8:52 -x- -x-
9:37 10a4
TOÁN
11a5
TOÁN
10a4
TOÁN
-x- -x-
10:22 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

NC LỘC
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 10a3
CC
10a3
TOÁN
-x- -x- 10a3
TOÁN
10a5
TOÁN
7:52 10a3
SHL
-x- -x-
8:52 11a4
TOÁN
-x- -x- 11a4
TOÁN
9:37 10a5
TOÁN
-x- -x-
10:22 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

NTT TUYỀN
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 12a5
12a6
12a3
-x- -x-
7:52 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
8:52 11a2
11a1
11a5
-x- -x-
9:37 12a6
12a5
11a1
-x- -x-
10:22 12a3
11a2
11a5
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

LM SÁNG
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 -x- 10a5
10a1
-x- 12a1
-x-
7:52 -x- 12a1
-x- 12a2
-x-
8:52 -x- 12a2
-x- 12a4
-x-
9:37 -x- 10a2
-x- 10a2
-x-
10:22 -x- 12a4
10a5
-x- 10a1
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

LTM SA
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 11a4
CC
11a3
10a4
-x- -x- -x-
7:52 11a4
SHL
10a4
10a3
-x- -x- -x-
8:52 -x- 10a6
11a4
-x- -x- -x-
9:37 -x- 11a4
11a3
-x- -x- -x-
10:22 -x- 10a3
10a6
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

PV THANH
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 -x- -x- 12a3
HÓA
12a6
HÓA
10a4
HÓA
12a3
HÓA
7:52 -x- -x- 12a1
HÓA
12a6
HÓA
10a4
HÓA
8:52 -x- -x- 10a2
HÓA
10a5
HÓA
12a1
HÓA
9:37 -x- -x- 10a2
HÓA
10a5
HÓA
10:22 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

TTX QUỲNH
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 10a1
CC
-x- 10a3
HÓA
-x- -x- 10a6
HÓA
7:52 10a1
SHL
-x- 11a2
HÓA
-x- -x- 11a4
HÓA
8:52 10a3
HÓA
-x- 10a1
HÓA
-x- -x-
9:37 11a2
HÓA
-x- 10a6
HÓA
-x- -x-
10:22 10a1
HÓA
-x- 11a4
HÓA
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

NS CƯỜNG
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 11a5
CC
12a4
HÓA
-x- -x- 11a1
HÓA
12a5
HÓA
7:52 11a5
SHL
11a1
HÓA
-x- -x- 12a2
HÓA
8:52 11a5
HÓA
-x- -x- 11a3
HÓA
9:37 12a2
HÓA
12a5
HÓA
-x- -x-
10:22 12a4
HÓA
11a3
HÓA
-x- -x- 11a5
HÓA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

PT SĨ
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 11a2
CC
-x- -x- -x- -x- -x-
7:52 11a2
SHL
-x- -x- 12a2
SINH
11a3
SINH
10a2
CN
8:52 12a2
SINH
-x- -x- 12a5
SINH
10a1
CN
9:37 12a5
SINH
-x- -x- 11a4
SINH
11a2
SINH
10:22 11a3
SINH
-x- -x- 11a2
SINH
11a4
SINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

BTQ NGA
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 11a1
CC
-x- -x- -x- -x- -x-
7:52 11a1
SHL
11a5
SINH
-x- -x- 12a1
SINH
10a6
CN
8:52 12a6
SINH
10a1
SINH
-x- -x- 12a6
SINH
9:37 10a6
SINH
11a1
SINH
-x- -x- 11a5
SINH
10:22 11a1
SINH
12a1
SINH
-x- -x- 10a5
CN
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

Y KHUYÊN
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 12a3
CC
-x- 12a4
SINH
-x- 10a5
SINH
10a4
CN
7:52 12a3
SHL
-x- -x- 12a4
SINH
12a3
SINH
8:52 -x- -x- 12a3
SINH
-x- 10a2
SINH
9:37 -x- -x- 10a4
SINH
-x-
10:22 -x- -x- 10a3
SINH
-x- 10a3
CN
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

LX LẬP
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 12a5
CC
-x- 12a5
VĂN
10a5
VĂN
12a5
VĂN
12a6
VĂN
7:52 12a5
SHL
-x- 10a6
VĂN
8:52 10a5
VĂN
-x- 12a6
VĂN
10a6
VĂN
-x-
9:37 -x- -x- -x- -x-
10:22 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

NTT TRANG
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 -x- 11a2
VĂN
11a2
VĂN
-x- 11a5
VĂN
7:52 -x- 12a4
VĂN
-x- 12a1
VĂN
8:52 -x- 12a4
VĂN
-x- -x-
9:37 11a5
VĂN
-x- 12a1
VĂN
-x- -x- -x-
10:22 -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

TTK GIANG
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 -x- 11a1
VĂN
-x- 11a4
VĂN
11a3
VĂN
7:52 -x- 11a4
VĂN
-x-
8:52 10a4
VĂN
-x- -x- 10a4
VĂN
9:37 -x- -x- 11a1
VĂN
10:22 -x- 11a3
VĂN
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

NĐ MẬU
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 12a2
CC
10a2
VĂN
-x- 10a3
VĂN
12a2
VĂN
10a2
VĂN
7:52 12a2
SHL
-x- 12a3
VĂN
10a3
VĂN
8:52 12a3
VĂN
-x- -x-
9:37 12a2
VĂN
-x- -x- -x- -x-
10:22 -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

H KACHIA
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 -x- 10a1
VĂN
-x- -x- -x-
7:52 -x- -x- -x- -x- -x-
8:52 -x- -x- -x- -x- -x-
9:37 -x- -x- -x- 10a1
VĂN
-x- -x-
10:22 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

TT THÚY
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 10a4
CC
-x- 10a2
SỬ
-x- 10a6
SỬ
-x-
7:52 10a4
SHL
-x- 10a5
SỬ
-x- 10a1
SỬ
-x-
8:52 10a6
SỬ
-x- -x- 10a5
SỬ
-x-
9:37 10a1
SỬ
-x- 10a3
SỬ
-x- 10a3
SỬ
-x-
10:22 10a2
SỬ
-x- 10a4
SỬ
-x- 10a4
SỬ
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

H BÉ
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 11a3
CC
-x- -x- 11a4
SỬ
11a5
SỬ
11a1
SỬ
7:52 11a3
SHL
-x- -x- 12a6
SỬ
11a2
SỬ
12a5
SỬ
8:52 12a3
SỬ
-x- -x- 11a3
SỬ
12a2
SỬ
-x-
9:37 12a4
SỬ
-x- -x- -x- -x- -x-
10:22 12a1
SỬ
-x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

VTH LAN
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
7:52 12a2
ĐỊA
12a3
ĐỊA
-x- -x-
8:52 12a4
ĐỊA
12a6
ĐỊA
12a2
ĐỊA
12a1
ĐỊA
-x- -x-
9:37 12a1
ĐỊA
12a3
ĐỊA
12a4
ĐỊA
-x- -x-
10:22 12a6
ĐỊA
12a5
ĐỊA
12a5
ĐỊA
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

NT HƯỜNG
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 -x- -x- 11a1
ĐỊA
11a3
ĐỊA
-x-
7:52 -x- -x- 11a4
ĐỊA
10a5
ĐỊA
-x-
8:52 -x- -x- 10a1
ĐỊA
11a2
ĐỊA
-x-
9:37 -x- -x- 11a5
ĐỊA
10a4
ĐỊA
-x-
10:22 10a3
ĐỊA
-x- -x- 10a2
ĐỊA
10a6
ĐỊA
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

NTT HẰNG
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 12a1
GDCD
11a5
GDCD
12a2
GDCD
-x- -x-
7:52 12a4
GDCD
10a2
GDCD
10a4
GDCD
-x- -x-
8:52 11a1
GDCD
12a5
GDCD
10a5
GDCD
10a3
GDCD
-x- -x-
9:37 10a1
GDCD
11a4
GDCD
11a3
GDCD
-x- -x-
10:22 11a2
GDCD
12a6
GDCD
12a3
GDCD
10a6
GDCD
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

PT LY
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 12a3
T A
-x- 12a4
T A
-x- -x-
7:52 -x- 12a3
T A
-x- -x-
8:52 11a5
T A
12a4
T A
-x- 11a5
T A
-x- -x-
9:37 -x- -x- -x-
10:22 11a5
T A
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

ĐTP THẢO
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 -x- -x- -x- -x- -x-
7:52 10a5
T A
12a1
T A
-x- -x-
8:52 12a1
T A
12a2
T A
-x- -x-
9:37 10a5
T A
12a2
T A
10a6
T A
-x- -x-
10:22 10a6
T A
10a6
T A
10a5
T A
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

H NOAN
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 -x- -x- 10a4
T A
-x- -x-
7:52 11a3
T A
10a2
T A
-x- -x-
8:52 10a4
T A
11a2
T A
-x- -x-
9:37 10a2
T A
11a3
T A
11a2
T A
-x- -x-
10:22 10a4
T A
11a2
T A
10a2
T A
11a3
T A
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

H WER
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 12a6
CC
-x- 12a5
T A
-x- -x-
7:52 12a6
SHL
-x- -x- -x-
8:52 -x- 11a1
T A
12a6
T A
-x- -x-
9:37 11a1
T A
-x- 12a6
T A
-x- -x-
10:22 12a5
T A
-x- 11a1
T A
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

NQ KHẢI
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 11a4
T A
-x- -x- -x- 11a4
T A
7:52 -x- -x- -x- 10a1
T A
8:52 10a1
T A
10a3
T A
-x- -x- -x-
9:37 10a3
T A
10a3
T A
-x- -x- -x-
10:22 11a4
T A
10a1
T A
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

VC ĐỨC
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
7:52 -x- 10a1
GDQP
11a5
GDQP
10a6
GDQP
-x- -x-
8:52 -x- 10a4
GDQP
10a3
GDQP
10a2
GDQP
-x- -x-
9:37 -x- 10a5
GDQP
-x- -x-
10:22 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

NN KHỞI
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 -x- 11a1
GDQP
11a4
GDQP
-x- -x- -x-
7:52 -x- -x- -x- -x-
8:52 -x- 11a3
GDQP
-x- -x- -x-
9:37 -x- 11a2
GDQP
-x- -x- -x-
10:22 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

NV BA
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 -x- 11a5
TD
11a3
TD
10a2
TD
11a2
TD
10a3
TD
7:52 -x- 11a4
TD
10a1
TD
11a3
TD
11a1
TD
11a1
TD
8:52 -x- 10a2
TD
11a2
TD
11a4
TD
11a5
TD
9:37 -x- 10a3
TD
10a1
TD
10:22 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

Y KHỐI
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 -x- 10a4
TD
10a5
TD
-x- -x- -x-
7:52 -x- 10a4
TD
-x- -x- -x-
8:52 -x- 10a5
TD
10a6
TD
-x- -x- -x-
9:37 -x- 10a6
TD
-x- -x- -x-
10:22 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

TV MINH
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 12a2
CN
12a1
CN
11a3
CN
12a6
CN
12a1
CN
7:52 12a5
CN
11a1
CN
12a4
CN
11a5
CN
11a5
CN
8:52 12a5
CN
11a3
CN
12a3
CN
11a1
CN
9:37 12a6
CN
12a3
CN
11a2
CN
10:22 12a2
CN
11a4
CN
12a4
CN
11a4
CN
11a2
CN
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

TTM LINH
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 12a1
CC
7:52 12a1
SHL
8:52
9:37
10:22
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

PT PHƯƠNG
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 12a4
CC
11a2
TIN
-x- -x- -x- -x-
7:52 12a4
SHL
11a3
TIN
-x- -x- -x- -x-
8:52 11a4
TIN
-x- -x- -x- -x-
9:37 11a5
TIN
-x- -x- -x- -x-
10:22 11a1
TIN
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47

 

NA TÚ
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 10a5
CC
-x- -x- 10a6
TIN
10a1
TIN
10a1
TIN
7:52 10a5
SHL
-x- -x- 10a4
TIN
8:52 10a2
TIN
-x- -x- 10a4
TIN
10a3
TIN
9:37 -x- -x- 10a5
TIN
10a6
TIN
10:22 10a5
TIN
-x- -x- 10a3
TIN
10a2
TIN
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47