THỜI KHÓA BIỂU GV – HS TUẦN ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33 (19/04/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
TLX  Hạnh  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05   12A1
Toán
12A6
Toán
12A4
Toán
-x- -x-
07:53 -x- -x- -x-
8:48 12A6
Toán
12A4
Toán
-x- -x-
9:36 12A1
Toán
-x- -x-
10:26 -x- -x-
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
TTT  An  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 12A5
Toán
12A5
Toán
07:53 12A2
Toán
8:48 12A3
Toán
12A3
Toán
12A2
Toán
9:36
10:26
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
ĐNC  Lân  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05   10A2
Toán
10A1
Toán
10A2
Toán
-x- -x-
07:53 11A5
Toán
10A3
Toán
-x- -x-
8:48 10A6
Toán
10A1
Toán
-x- -x-
9:36 10A6
Toán
11A5
Toán
10A3
Toán
-x- -x-
10:26 -x- -x-
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
NQ  Thắng  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 -x- 11A3
Toán
11A2
Toán
11A3
Toán
-x-
07:53 -x- -x- -x-
8:48 10A5
Toán
-x- 11A2
Toán
10A5
Toán
-x- -x-
9:36 -x- -x- -x-
10:26 -x- -x-
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
NTC  Nha  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 11A1
Toán
11A4
Toán
07:53 11A1
Toán
10A4
Toán
8:48
9:36 10A4
Toán
11A4
Toán
10A4
SHL
10:26
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
TTM  Linh  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 Chào  cờ -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 -x- -x- -x- -x- 11A5
Tin  học
8:48 -x- -x- -x- -x-
9:36 -x- -x- -x- -x- 11A5
SHL
10:26 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
PT  Phương  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 11A1
Tin  học
-x- -x- -x- -x-
07:53 11A3
Tin  học
11A2
Tin  học
-x- -x- -x- -x-
8:48 10A6
Tin  học
-x- -x- -x- -x-
9:36 10A6
Tin  học
-x- -x- -x- -x-
10:26 -x- -x- -x- -x-
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
NA  Tú  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 -x- 10A5
Tin  học
-x- 10A4
Tin  học
10A3
Tin  học
07:53 -x- 10A2
Tin  học
-x- 10A5
Tin  học
8:48 -x- 10A1
Tin  học
-x- 10A1
Tin  học
10A2
Tin  học
9:36 11A4
Tin  học
-x- 10A4
Tin  học
-x- 10A3
Tin  học
11A4
SHL
10:26 -x- -x-
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
LX  Lập  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 Chào  cờ -x- 11A4
Ngữ  Văn
12A6
Ngữ  Văn
11A4
Ngữ  Văn
12A4
Ngữ  Văn
07:53 -x- 12A6
Ngữ  Văn
8:48 -x- 11A5
Ngữ  Văn
11A5
Ngữ  Văn
12A6
Ngữ  Văn
9:36 -x- 12A4
Ngữ  Văn
12A4
Ngữ  Văn
12A6
SHL
10:26 -x- -x-
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
NTT  Trang  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 -x- 10A2
Ngữ  Văn
10A3
Ngữ  Văn
-x- -x-
07:53 10A3
Ngữ  Văn
-x- 12A1
Ngữ  Văn
12A1
Ngữ  Văn
10A2
Ngữ  Văn
-x-
8:48 -x- 12A2
Ngữ  Văn
-x-
9:36 12A2
Ngữ  Văn
-x- 12A2
Ngữ  Văn
12A1
Ngữ  Văn
10:26 -x-
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
TTK  Giang  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 12A3
Ngữ  Văn
10A6
Ngữ  Văn
12A5
Ngữ  Văn
07:53 12A3
Ngữ  Văn
10A6
Ngữ  Văn
8:48 12A5
Ngữ  Văn
12A5
Ngữ  Văn
10A5
Ngữ  Văn
12A3
Ngữ  Văn
9:36 10A5
Ngữ  Văn
12A5
SHL
10:26
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
NĐ  Mậu  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 10A1
Ngữ  Văn
10A1
Ngữ  Văn
11A3
Ngữ  Văn
07:53 10A4
Ngữ  Văn
10A4
Ngữ  Văn
8:48 11A3
Ngữ  Văn
11A2
Ngữ  Văn
9:36 11A2
Ngữ  Văn
10A1
SHL
10:26
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
H’  Ka  Chia  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
8:48 -x- -x- 11A1
Ngữ  Văn
-x- -x-
9:36 -x- 11A1
Ngữ  Văn
-x- -x- -x-
10:26 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
NTT  Hằng  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 -x- -x- 12A2
GDCD
11A5
GDCD
-x-
07:53 12A4
GDCD
-x- -x- 11A3
GDCD
11A1
GDCD
-x-
8:48 11A2
GDCD
-x- -x- 12A1
GDCD
12A5
GDCD
-x-
9:36 12A3
GDCD
-x- -x- 11A4
GDCD
12A6
GDCD
-x-
10:26 -x- -x- -x-
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
TT  Thúy  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 11A3
Lịch  sử
10A3
GDCD
11A5
Lịch  sử
07:53 10A4
GDCD
10A1
GDCD
8:48 11A4
Lịch  sử
10A2
GDCD
9:36 11A1
Lịch  sử
11A2
Lịch  sử
10:26
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
H’  Bé  Bya  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 10A3
Lịch  sử
10A4
Lịch  sử
-x- -x- 10A2
Lịch  sử
07:53 10A6
GDCD
10A2
Lịch  sử
10A6
Lịch  sử
-x- -x- 10A1
Lịch  sử
8:48 10A4
Lịch  sử
10A1
Lịch  sử
10A5
Lịch  sử
-x- -x- 10A6
Lịch  sử
9:36 10A3
Lịch  sử
10A5
GDCD
10A5
Lịch  sử
-x- -x-
10:26 -x- -x-
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
VTH  Lan  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 10A5
Địa  lí
12A1
Địa  lí
-x- -x- -x-
07:53 10A2
Địa  lí
10A6
Địa  lí
10A3
Địa  lí
-x- -x- -x-
8:48 12A2
Địa  lí
12A2
Địa  lí
-x- -x- -x-
9:36 12A1
Địa  lí
10A4
Địa  lí
10A1
Địa  lí
-x- -x- 12A2
SHL
10:26 -x- -x- -x-
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
NT  Hường  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 Chào  cờ  đầu  tuần 12A3
Địa  lí
12A3
Địa  lí
-x- -x- -x-
07:53 12A6
Địa  lí
12A4
Địa  lí
-x- -x- 12A5
Địa  lí
8:48 12A6
Địa  lí
-x- -x- 12A4
Địa  lí
9:36 12A5
Địa  lí
-x- -x- 12A3
SHL
10:26 -x- -x-
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
PT  Ly  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 Chào  cờ  đầu  tuần 11A4
Tiếng  Anh
11A5
Tiếng  Anh
10A1
Tiếng  Anh
-x- -x-
07:53 10A1
Tiếng  Anh
11A4
Tiếng  Anh
-x- -x-
8:48 10A2
Tiếng  Anh
10A2
Tiếng  Anh
11A5
Tiếng  Anh
-x- -x-
9:36 10A2
Tiếng  Anh
11A4
Tiếng  Anh
-x- -x-
10:26 -x- -x-
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
NQ  Khải  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 Chào  cờ 12A2
Tiếng  Anh
12A1
Tiếng  Anh
12A3
Tiếng  Anh
07:53 12A1
Tiếng  Anh
8:48 12A2
Tiếng  Anh
12A1
Tiếng  Anh
12A3
Tiếng  Anh
12A2
Tiếng  Anh
9:36 12A3
Tiếng  Anh
10:26
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
H’  Noan  Ayun  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 Chào  cờ  đầu  tuần 11A1
Tiếng  Anh
10A5
Tiếng  Anh
10A5
Tiếng  Anh
07:53 10A5
Tiếng  Anh
11A2
Tiếng  Anh
8:48 11A2
Tiếng  Anh
11A1
Tiếng  Anh
9:36 11A2
SHL
10:26
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
H  Wer  Niê  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 Chào  cờ 12A5
Tiếng  Anh
11A3
Tiếng  Anh
12A4
Tiếng  Anh
12A6
Tiếng  Anh
07:53 12A5
Tiếng  Anh
12A5
Tiếng  Anh
8:48 12A4
Tiếng  Anh
12A6
Tiếng  Anh
11A3
Tiếng  Anh
11A3
Tiếng  Anh
9:36 12A4
SHL
10:26
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  
THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
LTN  Minh  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 Chào  cờ 10A4
Tiếng  Anh
10A3
Tiếng  Anh
10A6
Tiếng  Anh
07:53 10A3
Tiếng  Anh
8:48 10A6
Tiếng  Anh
9:36 10A4
Tiếng  Anh
10A3
SHL
10:26
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  
 

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
PV  Thanh  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 Chào  cờ 12A4
Hóa  học
12A2
Hóa  học
12A2
Hóa  học
11A1
Hóa  học
07:53 12A6
Hóa  học
10A1
Hóa  học
11A2
Hóa  học
11A2
Hóa  học
12A2
Hóa  học
8:48 12A4
Hóa  học
11A1
Hóa  học
12A6
Hóa  học
10A1
Hóa  học
9:36 12A6
Hóa  học
12A4
Hóa  học
10:26
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
TTX  Quỳnh  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 Chào  cờ -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 10A4
Hóa  học
12A3
Hóa  học
12A5
Hóa  học
10A3
Hóa  học
12A3
Hóa  học
8:48 12A1
Hóa  học
12A5
Hóa  học
10A4
Hóa  học
12A3
Hóa  học
12A1
Hóa  học
9:36 12A5
Hóa  học
12A1
Hóa  học
10A3
Hóa  học
10A2
Hóa  học
10A2
Hóa  học
10:26
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
Trần  Lê  Việt  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 Chào  cờ 10A6
Hóa  học
10A6
Hóa  học
10A5
Hóa  học
-x- -x-
07:53 11A5
Hóa  học
11A4
Hóa  học
-x- -x-
8:48 10A5
Hóa  học
11A3
Hóa  học
11A4
Hóa  học
-x- -x-
9:36 11A3
Hóa  học
11A5
Hóa  học
-x-
10:26 -x-
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

 

 

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
NTT  Tuyền  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 Chào  cờ 11A2
Vật  lí
11A1
Vật  lí
-x- 11A2
Vật  lí
07:53 -x- 12A4
Vật  lí
12A3
Vật  lí
-x- 12A3
Vật  lí
8:48 -x- 11A1
Vật  lí
12A4
Vật  lí
-x- 12A5
Vật  lí
9:36 -x- 12A5
Vật  lí
-x- 11A1
SHL
10:26 -x- -x- -x-
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
LM  Sáng  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 Chào  cờ 10A6
Vật  lí
10A2
Vật  lí
10A1
Vật  lí
07:53 12A2
Vật  lí
12A2
Vật  lí
12A6
Vật  lí
10A2
Vật  lí
8:48 12A6
Vật  lí
10A6
Vật  lí
12A1
Vật  lí
9:36 12A1
Vật  lí
10A1
Vật  lí
10A2
SHL
10:26
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
PTT  Hương  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 Chào  cờ 10A4
Vật  lí
11A4
Vật  lí
10A4
Vật  lí
07:53 10A5
Vật  lí
11A5
Vật  lí
11A3
Vật  lí
8:48 11A4
Vật  lí
11A5
Vật  lí
10A3
Vật  lí
10A5
Vật  lí
9:36 10A3
Vật  lí
11A3
Vật  lí
10A5
SHL
10:26
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

 

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
PT  Sỹ  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 Chào  cờ 12A6
Sinh  học
-x- 12A1
Sinh  học
-x- -x-
07:53 12A1
Sinh  học
-x- 10A6
Sinh  học
-x- -x-
8:48 10A4
Công  nghệ
-x- 10A4
Sinh  học
-x- -x-
9:36 12A6
Sinh  học
10A1
Sinh  học
-x- 10A1
Công  nghệ
-x- 12A1
SHL
10:26 -x- -x- -x-
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
Y  Khuyên  Êban  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 Chào  cờ 11A5
Sinh  học
11A2
Sinh  học
12A2
Sinh  học
07:53 11A3
Sinh  học
11A3
Sinh  học
8:48 11A2
Sinh  học
12A4
Sinh  học
11A5
Sinh  học
9:36 12A4
Sinh  học
12A2
Sinh  học
10A6
SHL
10:26
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
BTQ  Nga  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
8:48 -x- 12A3
Sinh  học
12A5
Sinh  học
11A4
Sinh  học
11A1
Sinh  học
9:36 -x- 11A4
Sinh  học
11A1
Sinh  học
12A3
Sinh  học
12A5
Sinh  học
10:26 -x-
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

 

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
Trần  Văn  Minh  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 11A2
Công  nghệ
-x- -x- 11A5
Công  nghệ
07:53 11A2
Công  nghệ
11A1
Công  nghệ
-x- -x- 11A1
Công  nghệ
8:48 11A3
Công  nghệ
11A4
Công  nghệ
-x- -x- 11A4
Công  nghệ
9:36 11A5
Công  nghệ
11A3
Công  nghệ
-x- -x- 11A3
SHL
10:26 -x- -x-
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai
T  Hằng-TV  
Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7  
07:05 -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 11A4
Đọc
11A1
Đọc
10A5
Đọc
10A5
Đọc
11A5
Đọc
-x-
8:48 10A2
Đọc
10A6
Đọc
10A3
Đọc
11A3
Đọc
10A3
Đọc
-x-
9:36 10A1
Đọc
11A2
Đọc
10A2
Đọc
10A4
Đọc
10A6
Đọc
-x-
10:26 -x- -x- -x- -x-
TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  15/04/2021  20:40  

 

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A1 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 10A1
Ngữ Văn
NĐ Mậu
10A1
Toán
ĐNC Lân
10A1
Tiếng Anh
PT Ly
10A1
Ngữ Văn
NĐ Mậu
10A1
Vật lí
LM Sáng
07:53 10A1
Tiếng Anh
PT Ly
10A1
Hóa học
PV Thanh
10A1
GDCD
TT Thúy
10A1
Lịch sử
H’ Bé Bya
8:48 10A1
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A1
Tin học
NA Tú
10A1
Toán
ĐNC Lân
10A1
Tin học
NA Tú
10A1
Hóa học
PV Thanh
9:36 10A1
Đọc
T Hằng-TV
10A1
Sinh học
PT Sỹ
10A1
Địa lí
VTH Lan
10A1
Công nghệ
PT Sỹ
10A1
Vật lí
LM Sáng
10A1
SHL
NĐ Mậu
10:26 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 15/04/2021 20:40  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A2 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 10A2
Toán
ĐNC Lân
10A2
Ngữ Văn
NTT Trang
10A2
Toán
ĐNC Lân
10A2
Vật lí
LM Sáng
10A2
Lịch sử
H’ Bé Bya
07:53 10A2
Địa lí
VTH Lan
10A2
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A2
Tin học
NA Tú
10A2
Ngữ Văn
NTT Trang
10A2
Vật lí
LM Sáng
8:48 10A2
Đọc
T Hằng-TV
10A2
Tiếng Anh
PT Ly
10A2
Tiếng Anh
PT Ly
10A2
GDCD
TT Thúy
10A2
Tin học
NA Tú
9:36 10A2
Tiếng Anh
PT Ly
10A2
Đọc
T Hằng-TV
10A2
Hóa học
TTX Quỳnh
10A2
Hóa học
TTX Quỳnh
10A2
SHL
LM Sáng
10:26 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 15/04/2021 20:40  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A3 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 10A3
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A3
GDCD
TT Thúy
10A3
Ngữ Văn
NTT Trang
10A3
Tiếng Anh
LTN Minh
10A3
Tin học
NA Tú
07:53 10A3
Ngữ Văn
NTT Trang
10A3
Toán
ĐNC Lân
10A3
Địa lí
VTH Lan
10A3
Hóa học
TTX Quỳnh
10A3
Tiếng Anh
LTN Minh
8:48 10A3
Đọc
T Hằng-TV
10A3
Vật lí
PTT Hương
10A3
Đọc
T Hằng-TV
9:36 10A3
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A3
Vật lí
PTT Hương
10A3
Hóa học
TTX Quỳnh
10A3
Toán
ĐNC Lân
10A3
Tin học
NA Tú
10A3
SHL
LTN Minh
10:26 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 15/04/2021 20:40  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A4 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 10A4
Vật lí
PTT Hương
10A4
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A4
Tiếng Anh
LTN Minh
10A4
Tin học
NA Tú
10A4
Vật lí
PTT Hương
07:53 10A4
Hóa học
TTX Quỳnh
10A4
Ngữ Văn
NĐ Mậu
10A4
GDCD
TT Thúy
10A4
Toán
NTC Nha
10A4
Ngữ Văn
NĐ Mậu
8:48 10A4
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A4
Công nghệ
PT Sỹ
10A4
Hóa học
TTX Quỳnh
10A4
Sinh học
PT Sỹ
9:36 10A4
Toán
NTC Nha
10A4
Địa lí
VTH Lan
10A4
Tin học
NA Tú
10A4
Đọc
T Hằng-TV
10A4
Tiếng Anh
LTN Minh
10A4
SHL
NTC Nha
10:26 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 15/04/2021 20:40  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A5 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 10A5
Địa lí
VTH Lan
10A5
Tin học
NA Tú
10A5
Hóa học
Trần Lê Việt
10A5
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
10A5
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
07:53 10A5
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
10A5
Vật lí
PTT Hương
10A5
Đọc
T Hằng-TV
10A5
Đọc
T Hằng-TV
10A5
Tin học
NA Tú
8:48 10A5
Toán
NQ Thắng
10A5
Hóa học
Trần Lê Việt
10A5
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A5
Toán
NQ Thắng
10A5
Ngữ Văn
TTK Giang
10A5
Vật lí
PTT Hương
9:36 10A5
Ngữ Văn
TTK Giang
10A5
GDCD
H’ Bé Bya
10A5
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A5
SHL
PTT Hương
10:26 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 15/04/2021 20:40  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A6 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 10A6
Hóa học
Trần Lê Việt
10A6
Hóa học
Trần Lê Việt
10A6
Vật lí
LM Sáng
10A6
Ngữ Văn
TTK Giang
10A6
Tiếng Anh
LTN Minh
07:53 10A6
GDCD
H’ Bé Bya
10A6
Địa lí
VTH Lan
10A6
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A6
Sinh học
PT Sỹ
10A6
Ngữ Văn
TTK Giang
8:48 10A6
Tin học
PT Phương
10A6
Đọc
T Hằng-TV
10A6
Toán
ĐNC Lân
10A6
Tiếng Anh
LTN Minh
10A6
Vật lí
LM Sáng
10A6
Lịch sử
H’ Bé Bya
9:36 10A6
Toán
ĐNC Lân
10A6
Tin học
PT Phương
10A6
Đọc
T Hằng-TV
10A6
SHL
Y Khuyên Êban
10:26 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 15/04/2021 20:40  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A1 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 11A1
Tin học
PT Phương
11A1
Vật lí
NTT Tuyền
11A1
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
11A1
Toán
NTC Nha
11A1
Hóa học
PV Thanh
07:53 11A1
Toán
NTC Nha
11A1
Đọc
T Hằng-TV
11A1
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A1
GDCD
NTT Hằng
11A1
Công nghệ
Trần Văn Minh
8:48 11A1
Vật lí
NTT Tuyền
11A1
Hóa học
PV Thanh
11A1
Ngữ Văn
H’ Ka Chia
11A1
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
11A1
Sinh học
BTQ Nga
9:36 11A1
Lịch sử
TT Thúy
11A1
Ngữ Văn
H’ Ka Chia
11A1
Sinh học
BTQ Nga
11A1
SHL
NTT Tuyền
10:26 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 15/04/2021 20:40  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A2 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 11A2
Vật lí
NTT Tuyền
11A2
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A2
Toán
NQ Thắng
11A2
Sinh học
Y Khuyên Êban
11A2
Vật lí
NTT Tuyền
07:53 11A2
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A2
Tin học
PT Phương
11A2
Hóa học
PV Thanh
11A2
Hóa học
PV Thanh
11A2
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
8:48 11A2
GDCD
NTT Hằng
11A2
Sinh học
Y Khuyên Êban
11A2
Toán
NQ Thắng
11A2
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
11A2
Ngữ Văn
NĐ Mậu
9:36 11A2
Ngữ Văn
NĐ Mậu
11A2
Đọc
T Hằng-TV
11A2
Lịch sử
TT Thúy
11A2
SHL
H’ Noan Ayun
10:26 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 15/04/2021 20:40  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A3 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 11A3
Lịch sử
TT Thúy
11A3
Toán
NQ Thắng
11A3
Tiếng Anh
H Wer Niê
11A3
Toán
NQ Thắng
11A3
Ngữ Văn
NĐ Mậu
07:53 11A3
Tin học
PT Phương
11A3
Sinh học
Y Khuyên Êban
11A3
GDCD
NTT Hằng
11A3
Sinh học
Y Khuyên Êban
11A3
Vật lí
PTT Hương
8:48 11A3
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A3
Ngữ Văn
NĐ Mậu
11A3
Hóa học
Trần Lê Việt
11A3
Đọc
T Hằng-TV
11A3
Tiếng Anh
H Wer Niê
11A3
Tiếng Anh
H Wer Niê
9:36 11A3
Hóa học
Trần Lê Việt
11A3
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A3
Vật lí
PTT Hương
11A3
SHL
Trần Văn Minh
10:26 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 15/04/2021 20:40  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A4 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 11A4
Tiếng Anh
PT Ly
11A4
Ngữ Văn
LX Lập
11A4
Vật lí
PTT Hương
11A4
Ngữ Văn
LX Lập
11A4
Toán
NTC Nha
07:53 11A4
Đọc
T Hằng-TV
11A4
Hóa học
Trần Lê Việt
11A4
Tiếng Anh
PT Ly
8:48 11A4
Vật lí
PTT Hương
11A4
Lịch sử
TT Thúy
11A4
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A4
Hóa học
Trần Lê Việt
11A4
Sinh học
BTQ Nga
11A4
Công nghệ
Trần Văn Minh
9:36 11A4
Tin học
NA Tú
11A4
Sinh học
BTQ Nga
11A4
Tiếng Anh
PT Ly
11A4
GDCD
NTT Hằng
11A4
Toán
NTC Nha
11A4
SHL
NA Tú
10:26 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 15/04/2021 20:40  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A5 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 11A5
Sinh học
Y Khuyên Êban
11A5
Tiếng Anh
PT Ly
11A5
Lịch sử
TT Thúy
11A5
GDCD
NTT Hằng
11A5
Công nghệ
Trần Văn Minh
07:53 11A5
Toán
ĐNC Lân
11A5
Hóa học
Trần Lê Việt
11A5
Vật lí
PTT Hương
11A5
Đọc
T Hằng-TV
11A5
Tin học
TTM Linh
8:48 11A5
Vật lí
PTT Hương
11A5
Ngữ Văn
LX Lập
11A5
Tiếng Anh
PT Ly
11A5
Ngữ Văn
LX Lập
11A5
Sinh học
Y Khuyên Êban
9:36 11A5
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A5
Toán
ĐNC Lân
11A5
Hóa học
Trần Lê Việt
11A5
SHL
TTM Linh
10:26 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 15/04/2021 20:40  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A1 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A1
Toán
TLX Hạnh
12A1
Địa lí
VTH Lan
12A1
Sinh học
PT Sỹ
12A1
Tiếng Anh
NQ Khải
THTN
07:53 12A1
Sinh học
PT Sỹ
12A1
Ngữ Văn
NTT Trang
12A1
Ngữ Văn
NTT Trang
12A1
Tiếng Anh
NQ Khải
8:48 12A1
Hóa học
TTX Quỳnh
12A1
Tiếng Anh
NQ Khải
12A1
GDCD
NTT Hằng
12A1
Hóa học
TTX Quỳnh
12A1
Vật lí
LM Sáng
9:36 12A1
Địa lí
VTH Lan
12A1
Hóa học
TTX Quỳnh
12A1
Toán
TLX Hạnh
12A1
Vật lí
LM Sáng
12A1
Ngữ Văn
NTT Trang
12A1
SHL
PT Sỹ
10:26 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 15/04/2021 20:40  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A2 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A2
Tiếng Anh
NQ Khải
12A2
Hóa học
PV Thanh
12A2
GDCD
NTT Hằng
12A2
Hóa học
PV Thanh
12A2
Sinh học
Y Khuyên Êban
07:53 12A2
Vật lí
LM Sáng
12A2
Toán
TTT An
12A2
Vật lí
LM Sáng
THTN 12A2
Hóa học
PV Thanh
8:48 12A2
Tiếng Anh
NQ Khải
12A2
Địa lí
VTH Lan
12A2
Địa lí
VTH Lan
12A2
Ngữ Văn
NTT Trang
12A2
Toán
TTT An
12A2
Tiếng Anh
NQ Khải
9:36 12A2
Ngữ Văn
NTT Trang
12A2
Sinh học
Y Khuyên Êban
12A2
Ngữ Văn
NTT Trang
12A2
SHL
VTH Lan
10:26 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 15/04/2021 20:40  

 

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A3 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A3
Địa lí
NT Hường
12A3
Địa lí
NT Hường
12A3
Ngữ Văn
TTK Giang
THTN 12A3
Tiếng Anh
NQ Khải
07:53 12A3
Ngữ Văn
TTK Giang
12A3
Hóa học
TTX Quỳnh
12A3
Vật lí
NTT Tuyền
12A3
Hóa học
TTX Quỳnh
12A3
Vật lí
NTT Tuyền
8:48 12A3
Toán
TTT An
12A3
Sinh học
BTQ Nga
12A3
Toán
TTT An
12A3
Hóa học
TTX Quỳnh
12A3
Tiếng Anh
NQ Khải
12A3
Ngữ Văn
TTK Giang
9:36 12A3
GDCD
NTT Hằng
12A3
Tiếng Anh
NQ Khải
12A3
Sinh học
BTQ Nga
12A3
SHL
NT Hường
10:26 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 15/04/2021 20:40  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A4 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A4
Hóa học
PV Thanh
THTN 12A4
Toán
TLX Hạnh
12A4
Tiếng Anh
H Wer Niê
12A4
Ngữ Văn
LX Lập
07:53 12A4
GDCD
NTT Hằng
12A4
Vật lí
NTT Tuyền
12A4
Địa lí
NT Hường
8:48 12A4
Hóa học
PV Thanh
12A4
Tiếng Anh
H Wer Niê
12A4
Vật lí
NTT Tuyền
12A4
Toán
TLX Hạnh
12A4
Sinh học
Y Khuyên Êban
12A4
Địa lí
NT Hường
9:36 12A4
Sinh học
Y Khuyên Êban
12A4
Ngữ Văn
LX Lập
12A4
Ngữ Văn
LX Lập
12A4
Hóa học
PV Thanh
12A4
SHL
H Wer Niê
10:26 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 15/04/2021 20:40  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A5 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A5
Tiếng Anh
H Wer Niê
12A5
Toán
TTT An
THTN 12A5
Toán
TTT An
12A5
Ngữ Văn
TTK Giang
07:53 12A5
Tiếng Anh
H Wer Niê
12A5
Hóa học
TTX Quỳnh
12A5
Tiếng Anh
H Wer Niê
12A5
Địa lí
NT Hường
8:48 12A5
Ngữ Văn
TTK Giang
12A5
Hóa học
TTX Quỳnh
12A5
Sinh học
BTQ Nga
12A5
Ngữ Văn
TTK Giang
12A5
GDCD
NTT Hằng
12A5
Vật lí
NTT Tuyền
9:36 12A5
Hóa học
TTX Quỳnh
12A5
Địa lí
NT Hường
12A5
Vật lí
NTT Tuyền
12A5
Sinh học
BTQ Nga
12A5
SHL
TTK Giang
10:26 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 15/04/2021 20:40  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A6 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 12A6
Sinh học
PT Sỹ
12A6
Toán
TLX Hạnh
12A6
Ngữ Văn
LX Lập
THTN 12A6
Tiếng Anh
H Wer Niê
07:53 12A6
Hóa học
PV Thanh
12A6
Địa lí
NT Hường
12A6
Ngữ Văn
LX Lập
12A6
Vật lí
LM Sáng
8:48 12A6
Vật lí
LM Sáng
12A6
Toán
TLX Hạnh
12A6
Địa lí
NT Hường
12A6
Tiếng Anh
H Wer Niê
12A6
Hóa học
PV Thanh
12A6
Ngữ Văn
LX Lập
9:36 12A6
Sinh học
PT Sỹ
12A6
Hóa học
PV Thanh
12A6
GDCD
NTT Hằng
12A6
SHL
LX Lập
10:26 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 15/04/2021 20:40