KẾ HOẠCH THI LẠI NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Số:     /KH-NTMK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Krông pắc, ngày 30 tháng 07 năm 2021

 

KẾ HOẠCH THI LẠI NĂM HỌC 2020-2021

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN

– Căn cứ Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo

– Căn cứ nhiệm vụ năm học và kết quả đánh giá xếp loại cuối năm học 2020-2021 của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

II. KẾ HOẠCH THI LẠI NĂM HỌC 2020 – 2021

  1. Đối tượng tham gia thi lại

Những học sinh thuộc diện thi lại đã được công bố kết quả học tập cuối năm (có học lực yếu thuộc diện thi lại)

– Môn thi bắt buộc: Những môn có điểm trung bình dưới 3.5; Môn học xếp loại chưa đạt; Hai môn Ngữ văn, Toán có điểm trung bình dưới 5.0 phải đăng ký thi lại ít nhất 1 trong 2 môn. Môn tự chọn là những môn còn lại có số điểm dưới 5.0.

Lưu ý: Học sinh cần cân nhắc đăng ký môn thi lại để đủ điều kiện lên lớp:

Học lực sau thi lại xếp loại trung bình trở lên: (tổng điểm trung bình ≥ 5.0, các môn tính điểm ≥ 3.5 trong đó một trong 3 môn Ngữ văn hoặc Toàn hoặc Ngoại ngữ ≥ 5.0, và môn xếp loại (Thể dục) đạt yêu cầu trở lên).

Hạnh kiểm xếp loại trung bình trở lên

  1. Công tác ôn tập

Thực hiện ôn tập từ ngày 20/8/2021 đến 24/8/2021.

Số tiết ôn tập: 8 tiết/môn.

  1. Đăng kí thi lại – Ngày thi – Lịch thi (áp dụng cho cả khối 10 và 11)

– Ngày đăng ký thi lại: học sinh đã đăng ký vào cuối năm, nếu có điều chỉnh thực hiện từ ngày 5/8/2021 đến ngày 10/08/2021 tại GVCN hoặc cô Phạm Thu Phương (học sinh sau khi đăng ký nếu bỏ thi xem như điểm 0). Học sinh nộp lệ phí thi lại khi đăng ký môn thi Mức thu: 20.000đ/học sinh/môn (Mức chi căn cứ vào tình hình thực thu)

– Công bố danh sách phòng thi, sơ đồ phòng thi tại trường: 21/08/2021

– Phân công giáo viên coi thi, chấm thi: xem trên email nội bộ ngày: 21/08/2021

– Ngày thi: 25, 26/08/2021

– Lịch thi:

Ngày Buổi Môn Hình thức thi Thời gian làm bài Thời gian tính giờ làm bài
25/08/2021 Sáng Ngữ Văn Tự luận 90′ 7h30′ – 9h00′
Toán TN,TL 90′ 9h15′ – 10h45′
Chiều TN,TL 45′ 14h00′ – 14h45′
Hóa TN,TL 45′ 15h00′ – 15h45′
Sinh TN,TL 45′ 16h00′ – 16h45′
26/08/2021 Sáng Sử TN,TL 45′ 7h30′ – 8h15′
Địa TN,TL 45′ 8h30′ – 9h15′
Tiếng Anh TN,TL 45′ 9h30′ – 10h15′
Chiều GDCD TN,TL 45′ 14h00′ – 14h45′
Quốc Phòng Tự luận 45′ 15h00′ – 15h45′
Thể dục Thực hành trên sân 16h00′ – 16h45′

Học sinh đến trước giờ thi 15 phút

Lịch thi có thể thay đổi cho phù hợp, vì vậy cần theo dõi thông báo của nhà trường

– Chấm thi – công bố kết quả: 25-26/08/2021

  1. Công tác ra đề thi

– Thực hiện theo sự phân công và quy định bảo mật. Nội dung đề thi trong giới hạn chương trình ôn tập .

  1. Công tác chấm thi và công bố kết quả

– Chấm thi: GV được phân công của TCM, chuyên môn thẩm định lại đề, đáp án trước khi chấm.

– Họp xét điều kiện lên lớp, công bố kết quả thực hiện trong ngày 27/08/2021.

– Hoàn thanh ghi điểm vào sổ gọi tên-ghi điểm và học bạ trước ngày 31/08/2021.

Nơi nhận:                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Các tổ chuyên môn và giáo viên

– Công khai trên website và bảng thông báo                                                  H’ Ka Chia Kbuôr

– lưu chuyên môn       

TẢI ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CÁC MÔN TẠI LINK DƯỚI ĐÂY                            

ĐE CUONG THI LAI CAC MON